ข้อกำหนด และเงื่อนไข / ข้อตกลงผู้ใช้งาน

Click to this video!

วันที่มีผลบังคับใช้: May 03, 2018
เว็บไซต์ที่ครอบคลุม: topsobak.ru

กรุณาอ่านทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนที่จะเข้าใช้เว็บไซต์

นี้ เอกสารฉบับนี้กล่าวถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งเป็นของ , บริษัทจดทะเบียนในประเทศแองกวิลลา เราจัดเตรียมบริการให้ท่านที่เว็บไซต์นี้(เว็บไซต์) ข้อกำหนดเหล่านี้ก่อให้เกิดสัญญาข้อตกลงระหว่างท่านและเรา โดยการเยี่ยมชม การเข้า การใช้และหรือการเข้าร่วม (และอื่นๆ ที่มีนัยยะเดียวกับ “การใช้”) เว็บไซต์ ถือว่าท่านแสดงความชัดเจนว่าได้ทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ตามความหมายที่ถูกใช้ในเอกสารนี้ คำว่าท่านหรือของท่าน หมายถึง ตัวท่านเอง,หน่วยงานใดๆที่ท่านเป็นตัวแทน, ตัวแทนของท่าน ผู้รับหน้าที่ต่อ ผู้ได้รับการมอบหมายและพวกพ้องในเครือ, และอุปกรณ์ใดๆของท่านหรือของบุคคลตามที่ได้กล่าวมาแล้ว หากท่านไม่ยินยอมที่จะทำตามข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านต้องออกจากเว็บไซต์และหยุดการใช้งานเว็บไซต์นี้

 • 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์

  • ท่านจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีถึงจะใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ เว้นเสียแต่ว่าอายุของผู้บรรลุนิติภาวะในประเทศของท่านนั้นต้องมากกว่า 18 ปี ในกรณีดังกล่าว ท่านต้องเป็นผู้มีอายุบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในประเทศของท่าน ไม่อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้หากเป็นการละเมิดกฎหมาย

 • 2. การยินยอมให้เข้าใช้งาน

  • เรายินยอมมอบสิทธิ์อันมีข้อจำกัดให้ท่าน ในการเข้าถึงการแสดงภาพอันไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ, การใช้เว็บไซต์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน รวมถึงเนื้อหาทุกอย่างที่มีเพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกับข้อกำหนดในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งสิทธิ์นี้ไม่สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นได้และไม่เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว

  • ทางเราสามารถยกเลิกความยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยจะแจ้งหรือไม่แจ้งล่วงหน้าก็ได้ เมื่อมีการยกเลิกแล้ว เราอาจจะแต่ไม่มีความจำเป็นต้อง (i) ลบ account ของท่านหรือทำให้ใช้งานไม่ได้ (ii) บล๊อคอีเมลล์ และหรือ IP addresses ของท่าน หรือไม่ก็ระงับการเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์ และหรือ ลบออกหรือลบทิ้ง การส่งข้อมูลใดๆจาก User ของท่าน(ตามคำจำกัดความที่ตามมานี้) ท่านตกลงที่จะไม่เข้าใช้ หรือ ตกลงที่จะไม่พยายามเข้าใช้หลังจากการยกเลิกความยินยอม เมื่อมีการยกเลิกแล้ว การยินยอมให้สิทธิ์กับท่านในการเข้าใช้เว็บไซต์จะถูกยกเลิก แต่ส่วนอื่นๆของข้อกำหนดเหล่านี้ยังคงมีผลอยู่ ท่านรับทราบว่าเราไม่ต้องมีความรับผิดชอบต่อท่าน หรือ บุคคลที่ 3 อื่นๆ จากการยกเลิกความยินยอมอนุญาติให้ท่านเข้าใช้เว็บไซต์

 • 3. ทรัพย์สินทางปัญญา

  • เนื้อหาในเว็บไซต์ รวมถึง ตัวหนังสือ, รูปภาพ, ภาพถ่าย, เพลง, วิดีโอ, ซอฟท์แวร์, บทพูด, และเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการบริการ, และตราสัญลักษณ์ (และอื่นๆที่มีนัยยะเดียวกับ “ทรัพย์สินที่มีผู้ครอบครอง”) ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ยกเว้นเนื้อหาจากบุคคลที่ 3 (ตามคำจำกัดความข้างล่างนี้ ) ที่เราเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินที่มีผู้ครอบครองทั้งหมดนั้นมีลิขสิทธิ์ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและหรือได้รับความคุ้มครองในสิทธิ์ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกฎหมายภายในประเทศ กฎหมายต่างประเทศ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ เราขอสงวนลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เราครอบครองทั้งหมด

  • ท่านยอมรับข้อตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ, ดัดแปลง, ตีพิมพ์, เผยแพร่, จ่ายแจก, หรือมีส่วนร่วมในการส่งต่อ หรือ จำหน่าย, สร้างงานลอกเลียนแบบ หรือ ทำวิธีการต่างๆ ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์จากเนื้อหาใดๆก็ตาม ยกเว้นแต่ได้รับการอนุญาติแล้ว

 • 4. เนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์

  • เว็บไซต์นี้ปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือหาตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลที่เป็นเพียงการอ้างอิงถึงและเชื่อมผู้ใช้งานไปหาตำแหน่งที่อยู่ออนไลน์ เราไม่ได้เป็นผู้อัพโหลดหรือโพสต์เนื้อหาใดๆที่สามารถดูได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ทางเว็บไซต์เพียงแค่ มีข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางอินเตอร์เน็ตของไฟล์ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่ที่ เราไม่ได้เป็นเจ้าของ ดำเนินงาน หรือ ควบคุม ท่านรับทราบและเข้าใจว่าท่านอาจถูกทำให้พบกับเนื้อหาจากหลากหลายแหล่ง รวมถึงเนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยวิธีการอัตโนมัติ (และอื่นๆ ที่มีนัยยะเดียวกับ “เนื้อหาที่เป็นของบุคคลที่ 3”) ขณะเข้าใช้เว็บไซต์ และเราไม่ได้ควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆของบุคคลที่ 3 ท่านรับทราบและเข้าใจว่าท่านอาจถูกทำให้พบกับเนื้อหาที่ ไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมด หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือ เป็นที่โต้แย้งได้ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน และท่านยอมรับด้วยความเห็นชอบที่จะไม่ฟ้องร้องข้อใดๆทางกฎหมายที่ท่านอาจมีต่อเรา

  • เราขอประกาศว่าเราไม่มีความเป็นเจ้าของ หรือมีการควบคุมต่อเนื้อหาที่เป็นของบุคคลที่ 3 บุคคลที่ 3เป็นผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาที่เป็นของบุคคลที่ 3 และบุคคลเหล่านั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการปกป้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองตามความเหมาะสม

  • ท่านรับทราบและเข้าใจว่า เราไม่มีความรับผิดชอบใดๆในการเฝ้าระวังต่อเนื้อหาหรือความประพฤติที่ไม่เหมาะสมในเว็บไซต์ เมื่อเราติดตามดูเนื้อหาดังที่กล่าวมา ณ เวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราไม่ต้องมีความความรับผิดชอบใดๆกับเนื้อหาลักษณะดังที่กล่าวมา ไม่มีความจำเป็นที่จะดัดแปลง หรือ ลบเนื้อหาดังกล่าวออก (รวมถึงเนื้อหาที่เป็นของบุคคลที่ 3) ไม่ต้องมีความความรับผิดชอบใดๆกับความประพฤติของบุคคลอื่นในการส่งเนื้อหาดังกล่าว (รวมถึงเนื้อหาที่เป็นของบุคคลที่ 3)
  • เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์เป็นตามที่ปรากฎ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านและเพื่อการใช้โดยส่วนตัวเท่านั้น และท่านจะต้องไม่ใช้, ทำซ้ำ, ทำขึ้นใหม่, แจกจ่าย, ส่ง, แพร่ภาพ, แสดง, จำหน่าย, จดสิทธิบัตร, หรือ นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ หรือ ผู้ถือสิทธิบัตร ของเนื้อหานั้นก่อน

  • ท่านรับทราบว่า เราอาจปฏิเสธที่จะตีพิมพ์ ลบออก หรือ บล๊อคการเข้าถึงเนื้อหาใดๆก็ตาม ด้วยเหตุผลต่างๆหรือไม่ต้องมีเหตุผลเลย มีการแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้ เป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

 • 5. การประพฤติของผู้ใช้งาน

  • ท่านถือเป็นตัวแทนและรับรองว่าข้อมูลทุกอย่างที่มาจากท่านเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง และ เป็นปัจจุบัน และ ท่านมีสิทธิอันชอบธรรม อำนาจ และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะยินยอมรับข้อกำหนดต่างๆในเอกสารนี้ และจะกระทำการตามข้อกำหนดเหล่านี้

  • ท่านยอมรับที่จะไม่ ใช้เว็บไซต์เพื่อสร้าง, ถือครอง, หรือเข้าถึง สำเนาที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับการอนุญาติตามกฎหมายของสิ่งมีลิขสิทธิ์นั้นๆ

  • เงื่อนไขต่างๆในการเข้าใช้เว็บไซต์:

   • (a) ท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นไปในทางที่ขัดกับข้อกำหนดในเอกสารนี้;

   • (b) ท่านตกลงที่จะยอมปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น กฎหมายรัฐ กฎหมายแห่งชาติ กฎหมายระหว่างประเทศ;

   • (c) ท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ไปในทางที่ทำให้เราสุ่มเสี่ยงต่อความรับผิด ไม่ว่าทางกฎหมายอาญาหรือกฎหมายแพ่ง

   • (d) ท่านตกลงที่จะยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อผลที่เกิดขี้นจากการกระทำ หรือ การละเลยที่จะกระทำ จากการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเอง;

   • (e) ท่านตกลงที่จะรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านเข้าใช้ และรับผิดชอบต่อการใช้งานทั้งหมดของ account ของท่าน ;

   • (f) ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆเพื่อใช้ account ของบุคคลอื่นเพื่อเข้าเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาติ;

   • (g) ท่านตกลงที่จะไม่ใช้วิธีอัตโนมัติใดๆก็ตาม รวมถึงการใช้เครื่องมือ robots, crawlers or data mining เพื่อดาวน์โหลด, เฝ้าดู, หรือใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาจากเว็บไซต์;

   • (h) ท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อเก็บข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน และหรือ อีเมลล์แอดเดรส ของบุคคลอื่นเพื่อส่งข้อความที่เป็นการรบกวนหรือเป็นไปในทางรบกวน;

   • (i) ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว จากการโหลดข้อมูลจำนวนมากที่เกินระดับความเหมาะสมต่อระบบโครงสร้างเทคโนโลยีของเราโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือใช้งานมากเกินกว่าที่ระบบจะรับได้;

   • (j) ท่านตกลงที่ จะไม่ติดตามสร้างความรำคาญ หรือ ล่วงละเมิดบุคคลใดๆบนเว็บไซต์;

   • (k) ท่านตกลงที่ จะไม่ปลอมแปลงหัวเรื่อง หรือ สร้างสถานการณ์เพื่อบิดเบือนสิ่งที่สามารถระบุไปหาต้นกำเนิดของข้อมูลที่ท่านส่ง;

   • (l) ท่านตกลงที่ จะไม่หยุดการทำงาน, หลีกเลี่ยง, หรือแทรกแซงการปฏิบัติการที่เกี่ยวกับความ ปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือ การปฏิบัติการที่ป้องกัน หรือ ห้ามการใช้ การทำซ้ำ เนื้อหาใดๆ ตามที่ทางเว็บไซต์บังคับให้ปฏิบัติตามเมื่อเข้าใช้งาน ;

   • (m) ท่านตกลงที่จะไม่โพสต์, ใส่ลิงก์, หรือ ทำให้มีขึ้นของซอฟท์แวร์ไวรัส, โค้ดคอมพิวเตอร์, ไฟล์หรือโปรแกรมที่จะมุ่งก่อกวน, ทำลาย, จำกัด, หรือ ติดตามดู การทำงานของคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์สื่อสารทางไกลใดๆก็ตาม;

   • (n) ท่านตกลงที่จะไม่ นำเว็บไซต์หรือเนื้อหา ไปจดทะเบียน จดทะเบียนย่อย ค้าขาย ขายต่อ ส่งต่อ สั่งให้ แจกจ่าย หรือ ไปใช้เชิงหรือทำให้สามารถใช้ไปในเชิงพาณิชย์ได้ ให้กับบุคคลที่ 3;

   • (o) ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการเลียนแบบเว็บไซต์ หรือ ลอกเลียนแบบเว็บไซต์เหมือนทุกประการ และ;

   • (p) ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการวิศวกรมย้อนกลับต่อส่วนใดๆก็ตามของเว็บไซต์.

  • เราสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีต่อผู้ใช้งานทั้งทางแพ่งและทางอาญาตามคำสั่งศาล สำหรับการใช้งานใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ และ ยกเลิกการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานทุกกรณี การใช้งานเว็บไซต์หรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆก็ตามที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนด, และกฎหมายระหว่างประเทศ, กฎหมายต่างประเทศ, และกฎหมายท้องถิ่น

 • 6. นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • เรามีนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกเป็นอีกฉบับ และการให้ความยินยอมของท่าน ที่จะทำตามข้อตกลงต่างๆในฉบับนี้ ถือว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนั้นด้วย เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว ณ เวลาใดก็ได้ โดยการโพสต์การแก้ไขเหล่านั้นที่เว็บไซต์ หน้าแรกของนโยบายความเป็นส่วนตัวจะระบุวันที่ของการแก้ไขครั้งล่าสุด จะไม่มีการแจ้งเตือนถึงการแก้ไขใดๆ ให้กับท่าน การเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งต่อๆไปของท่านหลังจากที่ได้มีการแก้ไข จะถือว่าการแก้ไขนั้นได้รับการยอมรับจากท่าน ถึงแม้ว่าท่านจะได้อ่านรายละเอียดหรือไม่ก็ตาม

 • 7. รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล

  • เราเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ท่านจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิความเป็นเจ้าของทางข้อมูลของบุคคลอื่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใดๆที่เราเห็นว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และจะระงับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ถ้าท่านส่งเนื้อหาที่เข้าข่ายนั้น

  • นโยบายต่อการทำผิดกฎซ้ำ หนึ่งในนโยบายต่อการทำผิดกฎซ้ำของเราคือ ผู้ใช้งานท่านใดที่เราได้รับข้อร้องเรียนตามความจริงว่าวัตถุเนื้อหาที่เราได้รับจากท่านเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 3 ครั้งภายในระยะ 6 เดือนติดต่อกัน จะถูกระงับการอนุญาตเข้าใช้เว็บไซต์

  • ตามข้อ 17, มาตรา 512(c)(2) ตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา หากท่านเห็นว่ามีวัตถุเนื้อหาใดบนเว็บไซต์ที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน เราได้จัดตั้งตัวแทนเพื่อรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเรา

  • การแจ้งร้องเรียนเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราหรือเรื่องที่ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย จะไม่ได้รับการตอบกลับหรือการแก้ไขใดๆ ตามข้อ 17, มาตรา 512(c)(2) และ 512(d)(3) ตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา การแจ้งร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิ์ที่มีผลทางกฎหมายจะต้องเป็นการแจ้งโดยลายลักษณ์อักษรถึงตัวแทนของเรา ซึ่งต้องรวมถึงรายละเอียดดังนี้:

   • (a) การบ่งชี้ชิ้นงานลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด กรุณาให้รายละเอียดของชิ้นงานและถ้าเป็นไปได้ สำเนาหรือสถานที่ ตัวอย่างเช่น URL ของชิ้นงานเวอร์ชั่นที่ได้รับลิขสิทธิ์;

   • (b) การบ่งชี้สิ่งอ้างอิงหรือลิงก์ของวัตถุเนื้อหาหรือการกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ กรุณาให้ข้อมูล URL หรือลิงก์โดยตรงที่นำไปหาสิ่งที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์กับเรา;

   • (c) ข้อมูลที่อนุญาตให้เราติดต่อกลับคุณได้คือที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรสถ้ามี;

   • (d) คำชี้แจงว่าท่านเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าวัตถุเนื้อหาที่กล่าวอ้างไม่ได้ถูกอนุญาติให้ใช้ได้โดยตัวท่าน ตัวแทนของท่าน หรือโดยกฎหมาย;

   • (e) คำชี้แจงว่าข้อมูลในการแจ้งร้องเรียนถูกต้องและเป็นจริงและอยู่ภายใต้บทลงโทษทางกฎหมายโทษฐานให้ข้อมูลหรือพยานที่เป็นเท็จ ว่าท่านเป็นเจ้าของชิ้นงานที่อ้างว่าถูกละเมิดหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของเพื่อให้ดำเนินการแทน และ;

   • (f) ลายมือชื่อแบบใช้มือเขียนหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือจากตัวแทนที่ได้รับอนุญาต.

 • 8. การแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้

  • เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว ณ เวลาใดก็ได้ หน้าแรกของเอกสารจะจะระบุวันที่ของการแก้ไขครั้งล่าสุด จะไม่มีการแจ้งเตือนถึงการแก้ไขใดๆ ให้กับท่าน ท่านรับทราบว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งต่อๆไปของท่านหลังจากที่ได้มีการแก้ไข จะถือว่าการแก้ไขนั้นได้รับการยอมรับจากท่าน ถึงแม้ว่าท่านจะได้อ่านรายละเอียดหรือไม่ก็ตาม

 • 9. การชดใช้ค่าเสียหาย และ การสละสิทธิ์

  • ท่านยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่เรา และปกป้องเราจากความเสียหายจากบุคคลที่ 3 ทุกกรณี อันเนื่องมาจากการเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าทนายความ ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือ จากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ของท่าน

  • ในกรณีที่ท่านมีความขัดแย้งกับผู้ใช้งานท่านอื่นหรือบุคคลที่ 3 ใดๆก็ตาม ท่านจะให้ เรา, เจ้าหน้าที่, ลูกจ้าง, ตัวแทน, และผู้รับช่วงต่อของเรา เป็นอิสระจาก การเรียกร้องสิทธิ์ คำขอ ความเสียหาย (ที่เกิดขึ้นตามจริงหรือเป็นผลตามมาในภายหลัง) ความสูญเสียทุกประการที่เป็นผลมาจากความขัดแย้งและหรือเว็บไซต์ ไม่ว่าความขัดแย้งนั้นจะเป็นที่ประจักษ์ทราบหรือไม่ เป็นที่ต้องสงสัยหรือไม่ เปิดเผยหรือไม่ก็ตาม

 • 10. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบต่อคำรับรองและการจำกัดการรับผิด

  • กรุณาอ่านส่วนนี้ให้ละเอียด เนื่องจากส่วนนี้เป็นรายละเอียดการจำกัดความรับผิดชอบของเราตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้

  • เว็บไซต์บรรจุไปด้วยลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของเราโดยสิ้นเชิง จึงถือว่าเราไม่ต้องมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหา, นโยบายความเป็นส่วนตัว, หรือ การกระทำการ และ ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองหรือรับรองต่อข้อเท็จจริง, ความครบถ้วน, ความถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 ใดๆ เราไม่มีสิทธิ์หรือความสามารถที่จะแก้ไขเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 ท่านรับทราบว่าเราไม่ต้องรับผิดต่อสิ่งใดและต่อการรับความผิดใดๆอันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์บุคคลที่สามของท่าน

  • ทางเว็บไซต์ได้รับเนื้อหามาตามที่ปรากฎ และโดยปราศจากคำรับรองหรือเงื่อนไขใดๆ, ข้อความชัดแจ้ง ,ในเชิงหรือตั้งขึ้นตามกฎหมาย เรามีเจตนาที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบที่ขั้นสูงสุดต่อการรับประกันในทางการค้าหรือการอื่นๆที่เป็นไปในทำนองนี้, การออกกำลังกายเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง, การไม่ละเมิดกฎหมาย, ความถูกต้องของข้อมูล, การรวมเข้าไว้ด้วยกัน, การทำงานร่วมกัน หรือความบันเทิงที่ไร้เสียง เราปฏิเสธความรับผิดชอบการรับรองใดๆจากไวรัส สิ่งอันตรายอื่นในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ในบางกรณี การบังคับใช้กฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบต่อคำรับรองได้ ในกรณีนั้น ให้ถือว่าบางส่วนของข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบดังที่กล่าวมาแล้วไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน ตามที่ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบมีความเกี่ยวเนื่องกับคำรับรองนั้น

  • ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม เราจะไม่รับผิดต่อ ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายที่ไม่ปกติ ความเสียหายที่เป็นเกิดตามมาทีหลัง ตัวอย่างของความเสียหาย (ถึงแม้เราจะได้รับคำเตือนว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น) อันเป็นผลที่มาจากการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดๆ ไม่ว่าความเสียหายเกิดขึ้นจาก (i) การใช้งาน การใช้งานที่ผิด การไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (ii) ความเชื่อถือของท่านที่มีต่อเนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์, (iii) การหยุดชะงัก การหยุดชั่วคราว การดัดแปลง การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ความไม่ต่อเนื่อง ของเว็บไซต์ (iv) การสิ้นสุดการให้บริการจากทางเรา ข้อจำกัดเหล่านี้ยังหมายรวมถึงความเสียหายที่เกิดขี้นเนื่องจาก สาเหตุอื่นๆในการให้บริการ หรือ สินค้าที่ได้รับ หรือ โฆษณา ขณะที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ การบังคับใช้กฎหมายในบางกรณีไม่อนุญาตให้ใช้การจำกัดการรับผิดได้ ในกรณีนั้นให้ถือว่าบางส่วนของการจำกัดการรับผิดดังที่กล่าวมาแล้วไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน

  • เราไม่รับรองว่า (i) เว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามความต้องการหรือความความหวังของท่าน, (ii) เว็บไซต์นี้จะ ไม่เกิดการหยุกชะงัก, ตรงตามเวลา, ปลอดภัย, หรือ ไร้ข้อผิดพลาด, (iii) ผลลัพธ์ที่ท่านได้จากการใช้งานเว็บไซต์จะถูกต้องหรือเชื่อถือได้, (iv) คุณภาพของ สินค้า บริการ ข้อมูล เนื้อหา หรือ สิ่งอื่นๆ ที่ได้จากเว็บไซต์จะเป็นไปตามความต้องการหรือความความหวังของท่าน หรือ (v) ข้อผิดพลาดที่อยู่ในเนื้อหาจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง

  • เนื้อหาใดๆ ที่หาได้จากการใช้เว็บไซต์เป็นดุลยพินิจและอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของตัวท่านเอง ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ ความเสียหายใดๆที่อาจเกิดกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือ อุปกรณ์อื่นๆ หรือ การสูญเสียข้อมูลอันเกิดจากเนื้อหาเหล่านั้น

  • สิทธิ์ขาดจำเพาะของท่านและการชดเชยในกรณีที่ท่านมีความไม่พึงพอใจต่อจากเว็บไซต์ หรือ ได้รับความเดือดร้อน คือ การสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม การยอมรับผิดขั้นสูงสุดของเราอันเกี่ยวเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ท่านจ่ายให้เราไว้ หรือ จำนวนเราที่เราติดค้างท่านอยู่ ตามข้อกำหนดต่างๆดังที่กล่าวมานี้

 • 11. การเลือกกฎหมายและสถานที่

  • ข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึง การเรียกร้อง เหตุแห่งการกระทำ หรือข้อพิพาทใดๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างท่านและเรา ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแห่งประเทศแองกวิลลาตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยไม่คำนึงถึงการขัดกันแห่งข้อกำหนดทางกฎหมาย เมื่อเกิดการเรียกร้องโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ท่านตกลงที่จะยอมรับขอบเขตอำนาจที่กฎหมายควบคุมไปถึงซึ่งเป็นสิทธิ์ขาดจำเพาะ และ สถานที่จำเพาะของศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศแองกวิลลา

 • 12. ข้อกำหนดทั่วไปอื่นๆ

  • (a) ข้อกำหนดเหล่านี้ ตามที่มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว, ก่อให้เกิดการตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและเรา และ ใช้แทนที่การตกลงระหว่างท่านและเราทั้งหมดก่อนหน้านี้ และไม่อาจถูกแก้ไขโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

  • (b) ความล้มเหลวของเราที่จะบังคับให้ใช้ข้อกำหนด จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการยกเว้นข้อกำหนดหรือการสละสิทธิ์

  • (c) หากมีส่วนใดของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกพิจารณาว่าไม่สมเหตุสมผล หรือ ไม่สามารถบังคับให้ใช้ ตามกฎหมายส่วนที่สามารถใช้ได้ ให้ถือว่าการจัดหาข้อกำหนดที่ ไม่สมเหตุสมผลและไม่สามารถบังคับให้ใช้ จะถูกแทนที่ด้วยการจัดหาข้อกำหนดที่ สมเหตุสมผล สามารถบังคับใช้ใด้ ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับจุดประสงค์ของการจัดหาดั้งเดิมมากที่สุด และ ส่วนที่เหลือของการตกลงยังคงมีผลอยู่.

  • (d) ไม่มีสิ่งใด ณ ที่นี้ ถูกมุ่งหมาย หรือไม่ก็ถูกทำให้เข้าใจว่า เป็นการกล่าวถึงสิทธิ์ หรือ การชดเชยต่อ บุคคลที่ 3 ใดๆ

  • (e) ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถกำหนดให้ทำได้ ส่งต่อได้ หรือ จดทะเบียนแยกย่อยได้โดยตัวท่าน ยกเว้นแต่มีการอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา อาจถูกกำหนดให้ทำ หรือ ถูกส่งต่อโดยเรา โดยที่ไม่มีข้อจำกัด

  • (f) คุณตกลงว่าเราอาจจัดเตรียมให้คุณด้วยการแจ้งเตือนทาง อีเมลล์ จดหมายธรรมดา หรือ การโพสต์ที่เว็บไซต์

  • (g)หัวข้อของส่วนต่างๆในข้อกำหนดเหล่านี้ เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และ ไม่มีผลทางกฎหมาย หรือ ทางสัญญา

  • (h) คำว่า “รวมถึง” ที่ถูกใช้ในข้อกำหนดเหล่านี้ เป็นคำเพื่อการอธิบายรายละเอียด ไม่ใช่เพื่อการจำกัด

ขึ้น

Online porn video at mobile phone


kanae wakanayui nishikawa uncenyagi azusarola takizawamitake suzuyukari sakuradayua kuramochilucie wildemassaging shy japanese girlfriendsamara ranipassora aoi 18japanese massage fucktomomi motozawaiori mizukipankbangyuuka ishiharaporn aoiaoi uncenshoko akiyamariku minatosiro 1935xxx teen japanjapanese lesbian pornjapanese bus pornjapanese massage avjav amateuryuriko shiomichinami sakaijav unsenrika koizumimikako abeaoi mizutaniwww upornia comjapanese gameshow pornav porn japanjpschoolgirlsmoriyama ayanoayami shunkaninja hentaieriko miuramitake suzumature creampieshunka ayami pornclipyedjav julianaruse kokomimomo yurinotia bejeanmia manaroteaoi shirasakijapanxxxxnozomi asoshizuku memorikayama miomoriyama ayanosuzuki koharuyume kanasuzukawa ayanejapanmatureswww upornia comนาง แบบ ไทย xxxchinami sakaitsubasa amami nudewww asian 4you commaki horiguchikinami hinaav japan uncenporn japanese massageyuma asami uncensoredsaori maedamarina viscontiweirdjp comshunka ayami pornjapanese teen porntsubasa amami nudehikaru wakanamei matsumotonami hondanono mizusawa